Hasta Hakları
12 Ekim 2018

HASTA OLARAK SİZİN

- Sağlık durumunuz, sizlere uygulanacak tıbbi işlemler, bunların yarar ve riskleri, alternatif tedavi usulleri ve hastalığın seyri konusunda bilgi istemeye,


- Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, sosyo-ekonomik durumlarınız dikkate alınmadan tıbbi etik ve deontolojik ilkelere uyularak eşitlik 
içinde hizmete ulaşmaya

- Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan sağlık elemanlarını ve diğer yardımcı ekip elemanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye

- Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye

- Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya

- Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye

- Sağlık kuruluşu ve ekibini seçme ve değiştirmeye

- Size uygulanacak tedavi sırasında sizi ve tedaviyi olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde refakatçi bulundurmaya

- Haklarınızın ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya 

- Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, nazik, şefkatli ve güler yüzlü sağlık hizmeti almaya 


HAKKINIZ VARDIR.

Sağlıkla Kalınız . . .